naar top
Menu
Logo Print
15/06/2018 - STEFAAN VAN LAERE

ASPIRANT BAKER WIL BAKKERSBEROEP AANTREKKELIJK MAKEN VOOR JONGEREN

Aspirant Baker
Patrick Roels: “De finalisten krijgen de unieke kans om onder leiding van het Aspirant Baker-team een interessante training bij te wonen”

WEDSTRIJDEN MET STEUN VAN DE LEERKRACHT

Jongeren warm maken voor het beroep van bakker. Dat is waar Aspirant Baker voor staat. De deelname aan nationale en internationale wedstrijden moet leerlingen een voorsmaakje geven van wat de job precies inhoudt. Ze worden hierbij intensief begeleid door leerkrachten met de nodige vakkennis. Het Aspirant Baker-team wil hiermee aan jongeren tonen dat het bakkersvak zijn charmes heeft en nog steeds een aantrekkelijk beroep is.

Aspirant Baker
Patrick Roels: “Een van onze uitdagingen is de populariteit van het bakkersberoep opkrikken”

PROMOTIE VOOR BAKKERIJBEROEP

Aspirant Baker vzw ontstond in 2005 op initiatief van Guido Devillé. Hij was bakkerijleraar in de Elishoutschool voor voeding (nu COOVI) en is nu opleidingsadviseur bakkerijsector bij Alimento, een opleidingscentrum voor de voedingsindustrie. Aspirant Baker krijgt financiële ondersteuning van de Vlaamse bakkersfederatie 'Bakkers Vlaanderen' en van een aantal bedrijven. Opzet is om in de toekomst onafhankelijk van commerciële bedrijven te functioneren. Patrick Roels (secretaris Aspirant Baker): “Oorspronkelijk werd Aspirant Baker opgericht om tweejaarlijks een Belgisch kampioenschap voor jongeren te organiseren. Het doel van deze wedstrijd is om bakkers in spe de kans te geven om zich te onderscheiden, waardoor ze meer erkenning kunnen genieten in het bakkersmilieu, maar ook bij hun familie en vrienden. De opgedane ervaring geeft hun meestal ook meer kans op succes in de toekomst. Die kansen liggen in het uitvoeren van een zelfstandige activiteit als bakker, maar ook elders binnen de ruime professionele sector."

Neutraal

“Voor deze nationale wedstrijd zien wij er nauwlettend op toe dat we onze neutraliteit bewaren", weet Patrick Roels. “Het beoordelen van de wedstrijd zelf gebeurt door een externe jury, samengesteld uit twaalf bakkers. Deze mogen geen deel uitmaken van het Aspirant Baker-team. De wedstrijd bestaat uit een preselectie en een finale.

De inschrijvingen verlopen meestal via een school. Hierbij is het de leerkracht die optreedt als coach en de jongere klaarstoomt voor de wedstrijd. Dat kan ook een externe bakker zijn op voorwaarde dat hij geen lid is van het Aspirant Baker-team. Uit de participerende leerlingen worden voor de finale acht kandidaten geselecteerd. Zij krijgen de unieke kans om onder leiding van het Aspirant Baker-team een interessante training bij te wonen."

Internationaal

De jongeren kunnen ook deelnemen aan internationale wedstrijden. “Hierbij zorgen wij voor zowel de praktijk- als de administratieve begeleiding. Tot de praktijkbegeleiding behoort een doorgedreven trainingsschema. Eerst worden de gebruikte producten op punt gesteld op het vlak van receptuur (de samenstelling, het gewicht, afmetingen, het uitzicht, de smaak ...) en werkwijze. Vervolgens trainen we de jongeren ook om hun tijdschema te respecteren. Dit doen we op verschillende locaties om hun zo de nodige ervaring mee te geven.

De administratieve begeleiding van de kandidaten bestaat uit het opstellen van een bundel met recepten in minstens twee talen (meestal Engels en Frans) en het organiseren van de verplaatsing en het verblijf ter plaatse. We spreiden de voorbereiding van een internationale wedstrijd over een periode van een zestal maanden, waarbij er tijdens de laatste twee maanden wekelijks getraind wordt. Aspirant Baker neemt hierbij de kosten voor zijn rekening.”

Berre Ceupens en Jorne Lauwers, de winnaars van Aspirant Baker 2017, mochten deelnemen aan de 47e internationale UIBC-wedstrijd voor jonge bakkers in Valencia. Berre behaalde hier de eerste prijs voor gerezen bladerdeeg. Jorne werd bekroond voor zijn showstuk. “Hun inspanningen en gedrevenheid tijdens de voorbereiding hebben geloond”, verklaart Patrick Roels. “De ondersteuning en discipline opgelegd door hun mentors, Stijn Van Kerkhoven en Sus Mens, waren absoluut van onschatbare waarde.”

Aspirant BakerDuwtje in de rug

Voor de kandidaten zijn wedstrijden belangrijk, weet Patrick Roels. “Je mag zo'n wedstrijd niet onderschatten. Die vergt van elke deelnemer heel wat inzet, gedrevenheid, motivatie, moed en volharding. Meestal heeft de jongere hierbij een duwtje in de rug nodig. Die steun moet meestal van thuis uit komen, maar ook de leerkracht speelt hierbij een kapitale rol. De steun van de leerkracht geeft de leerling het nodige vertrouwen om de stap te zetten om mee te doen en vooral ook vol te houden. Zolang je zelf niet aan een wedstrijd hebt deelgenomen, kan je de waarde ervan eigenlijk niet goed inschatten. Er komen hier heel wat aspecten aan bod zoals, naast de receptuur, onder meer ook het leren organiseren, de uitvoering, hygiëne, manier van bakken en uiteraard de smaak, het uitzicht en de presentatie van het eindproduct.

Dit alles moet op de dag van de wedstrijd allemaal correct uitgevoerd worden, dit onder het kritische oog van de vakjury en het aanwezige publiek. Het beheersen van de stress die daarmee gepaard gaat, is al een uitdaging op zich. Om de wedstrijd tot een goed einde te brengen, heb je heel wat uren training nodig. Wellicht onnodig te vermelden is welke kapitale rol de coach hierbij speelt. Deze individuele training is een ongelooflijke leerschool die je in een klassituatie moeilijk of niet kunt meegeven."

Aantrekkelijk beroep voor jongeren

Ondanks de soms negatieve bijklank blijft het beroep van bakker ook voor jongeren aantrekkelijk, vindt Patrick Roels. “Iedere job heeft zijn charmes, en dat geldt zeker ook voor het bakkersberoep. Het wordt traditioneel beschouwd als een zware stiel, maar vergeleken met de vorige generaties, is dit toch al heel wat verbeterd. De zware handenarbeid en de vele nachtelijke uren van weleer kunnen intussen tot een minimum herleid worden. Akkoord, veel van het werk gebeurt nog steeds wanneer andere mensen rusten of op feestdagen, maar dat geldt natuurlijk voor nog meer beroepen.

Wat volgens mij nog altijd ontbreekt is voldoende respect voor het beroep van bakker in onze samenleving. In de ogen van velen, en dat is een misvatting, geldt het bakkersberoep als minderwaardig. Door deel te nemen aan het Voedingssalon, probeert Aspirant Baker aan het publiek duidelijk te maken dat een bakker óók een chef is. We moeten afstappen van het idee dat het in een bakkerij enkel om het bakken van broden en taarten gaat.

Er komt heel wat meer bij kijken en het vergt heel wat vakkennis om de winkel elke dag opnieuw te vullen met kwalitatief hoogstaande, verrassende producten. We merken dat de verbazing meestal erg groot is wanneer de mensen horen en met hun eigen ogen zien wat het beroep van een bakker achter de schermen eigenlijk allemaal inhoudt.

We willen bereiken dat er niet langer wordt neergekeken op de bakker, maar dat hij naar waarde wordt geschat als een volwaardige chef en zakenman. Dit zou voor de jeugd zeker een stimulans zijn om voor bakker te studeren."

JONGE MEDEWERKERS GEZOCHT

“Ik denk dat we zonder valse bescheidenheid kunnen stellen dat we met Aspirant Baker een prachtige tool ontwikkeld hebben die de bakkerij op een positieve manier in de kijker zet. Maar om de continuïteit te verzekeren, hebben we dringend nood aan jonge medewerkers. Ik wil dan ook graag een oproep doen tot iedereen die zich geroepen voelt om zijn steentje bij te dragen tot de toekomst van de bakkerij. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur opsturen naar bestuur@aspirantbaker.be.”

”Op het Voedingssalon probeert Aspirant Baker aan het publiek duidelijk te maken dat een bakker
óók een chef is”

Winnaars Aspirant Baker
De winnaars van 2017, Berre Ceupens (1e plaats) en
Jorne Lauwers (2e plaats), vielen ook in de prijzen op
de internationale UIBC-wedstrijd voor jonge bakkers

EVOLUTIE IN DE TOEKOMST

“Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar als de evolutie van de voorbije vijf jaar zich doorzet, hebben we binnen tien jaar misschien nog maar een duizendtal bakkerijen over in België", maakt Patrick Roels zich sterk. “Op basis van onze contacten in het buitenland via de wedstrijden kan ik enkel vaststellen dat deze evolutie ook in de omringende landen en zelfs daarbuiten waar te nemen valt. Een van de uitdagingen binnen de missie van Aspirant Baker is dan ook om de populariteit van het bakkersberoep op te krikken en voldoende jongeren aan te zetten om voor dit al bij al toch mooie beroep te kiezen. Onze jaarlijkse activiteit op het Voedingssalon, in samenwerking met de beroepsscholen, is hierbij een belangrijke activiteit en is elk jaar trouwens een belangrijk aandachtspunt voor de bezoekers aan de beurs.

We kunnen tot onze blijdschap vaststellen dat het aantal leerlingen gestegen is sinds wij actief zijn, en dit kan enkel hoop geven voor de toekomst. Meer zelfs, sommige scholen zitten intussen vol en moeten zelfs al een inschrijvingsstop invoeren. Dat geeft hoop, want de kans is groot dat een aantal van deze studenten vroeg of laat een eigen bakkerij opstaren. Hoe groter het aantal afgestudeerden, hoe groter het aantal potentiële kandidaten. Al blijft de toekomst natuurlijk onvoorspelbaar."

PRESELECTIE MONDIAL DU PAIN

Op 15 oktober staat tijdens het Voedingssalon de preselectie op het programma voor de 'Mondial du Pain' die volgend jaar in oktober in het Franse Nantes plaatsvindt. Bij deze internationale wedstrijd waaraan achttien landen deelnemen, vormt een volwassen chef een ploeg samen met een jongere. De organisatie is in handen van de 'Ambassadeurs du Pain', waar Aspirant Baker lid van is. Vorig jaar behaalde de ploeg van Aspirant Baker met Bart Schelstraete en Joran Defossez een bronzen medaille.

In november nemen de eerste zes van de 'Mondial du Pain' van vorig jaar het in Shanghai (China) opnieuw tegen elkaar op in een soort herkansing ('the Best of'). In 2016 vond de eerste editie van dit evenement plaats in Kaohsiung (Taiwan) en daar behaalde het team van Aspirant Baker met Guido Devillé en Lars Tilburgs goud.

In 2020 zal Aspirant Baker in samenwerking met Alimento een grootscheepse demonstratie organiseren die gegeven zal worden door een viertal 'Meilleurs Ouvriers de France' van 'les Ambassadeurs du Pain'. Ook dit kadert in de voorbereiding op internationale wedstrijden.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.aspirantbaker.be of op de Facebook pagina.